He has a girlfriend, but secretly has fun with men