Tra tấn vắt kiệt tinh thằng em, Asian gay first time